[POBUDA] – Dostop do video posnetkov sej občinskega sveta na naj bo javno dostopen preko spleta

Na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Cerknica je občinski svetnik Domen Petan (NaNo) v imenu svetniške skupine Naša Notranjska predlagal, da se v luči bolj transparentnega delovanja občinskega sveta ponovno prične javno objavljati video posnetke sej na spletu, ter da se kot priloga k zapisniku objavi tudi poimenski seznam vseh glasovanj.

“Z novim mandatom imamo priložnost, da dvignemo transparentnost delovanja Občinskega sveta Občine Cerknica. Občanom moramo omogočiti vpogled v delovanje sveta, saj bomo le na ta način lahko poglobili sodelovanje z njimi.”, je povedal Domen Petan.

V pobudi je izpostavil, da je zadeva tehnično enostavno izvedljiva in ne zahteva nobenega dodatnega stroška. Seje občinskega sveta se tako in tako že snemajo, poimenska glasovanja pa beleži elektronski sistem preko katerega občinski svetniki glasujejo. Povedal je tudi, da mnenje informacijske pooblaščenke na katerega se je občinska uprava zgovarjala v prejšnjem mandatu ni zavezujoče. Prav tako pa tudi v mnenju jasno piše, da se seje lahko javno objavijo v kolikor je v aktih občine primerno zapisano, da se seje snemajo in v kakšen namen se video posnetki uporabljajo.

Izpostavil je 4. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica, ki v 1. točki pravi: “Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.” Poslovnik pa v 1. točki 28. člena dodatno pravi še: “Seje občinskega sveta so javne.” O javnosti dela organov občine govori tudi 1. točka 14. člena Statuta občine Cerknica: “Delo organov občine je javno.”

Da se video posnetki sej lahko javno objavijo pa pravi 7. točka 54. člena: “Zvočni in slikovni posnetek se lahko javno objavi.”

V svetniški skupini Naša Notranjska menimo, da so s tem zagotovljeni vsi pogoji, da se seje občinskega sveta pričnejo javno objavljati na spletu, sicer Domen Petan predlaga, da se poslovnik in statut ustrezno dopolnita, da bodo zadoščeni pravi vsi pogoji za bolj transparentno delo občinskega sveta v bodoče.

Dokumenti:
Statut Občine Cerknica
Poslovni Občinskega sveta Občine Cerknica
Mnenje informacijske pooblaščenke