Cerknica

Statistični podatki

Število prebivalcev: 11.491 (SURS)

Statistična regija: Primorsko-notranjska

Število naselij: 65

Leto ustanovitve: 1994

 

OBČINSKI SVETNIKI

DOMEN PETAN Vodja svetniške skupine

LUKA KOČEVAR

MIHA MODIC

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA IN IMENOVANJA

JANEZ OŽBOLT

VESNA TURŠIČ

PREDSTAVNIKI V DELOVNIH TELESIH OBČINSKEGA SVETA

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA IN IMENOVANJA

JANEZ OŽBOLT Član

DOMEN PETAN Član

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

MAJA ZIDAR Članica

ODBOR ZA PRORAČUN IN PREMOŽENJE OBČINE

DOMEN PETAN Član

ODBOR ZA OKOLJE IN INFRASTRUKTURO

MARKO MEDEN Član

ODBOR ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN KMETIJSTVO

LUKA KOČEVAR Predsednik

ERVIN ANDREJČIČ Član

ODBOR ZA POŽARNO VARNOST, ZAŠČITO IN REŠEVANJE

VESNA TURŠIČ Predsednica

RAJKO INTIHAR Član

MIHA MODIC Član

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN MLADE

MOJCA INTIHAR Članica

KOMISIJA ZA PRIZNANJA

ANDREJA KRPAN Članica

PREDSTAVNICA V NADZORNEM ODBORU

VILMA LONČAR Članica

PROGRAM

KOMUNALA IN INFRASTRUKTURA

Nadaljevali bomo razvoj infrastrukture tako, da bo še bolj služila občanom v najširšem smislu. Podjetnikom bomo omogočili pogoje za ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Nadaljevali bomo z energetsko sanacijo stavb v občini. Začeli bomo s postopki za ureditev doma na Slivnici in za pridružitev občine Cerknica k projektu »Zero Waste«. Izgradili ali posodobili bomo mrliške vežice ter pokopališča v občini, tako da bo vsem občanom zagotovljeno dostojno slovo od najbližjih.

 • Namenili bomo več sredstev za posodobitev vodovodnega omrežja na najbolj dotrajanih odsekih.
 • Občanom bomo pred ureditvijo infrastrukturnih projektov, pri katerih bodo finančno udeleženi, predhodno pripravili izračune stroškov.
 • Izgradili bomo mrliške vežice in uredili pokopališča v občini.
 

TURIZEM

Skozi ustrezne ukrepe vlaganja in prilagoditve turistične infrastrukture, kapacitet in ponudbe bomo dosegli izboljšanje razmer in hkrati dvignili kvaliteto bivanja v naši občini. Med glavnim nalogami bodo ureditev šotorskega kampa in parkirišča za avtodome. Izdelali bomo aplikacijo, ki bo turista na moderen način popeljala skozi občino. Dom na Slivnici bo prišel pod upravljanje Notranjskega regijskega parka. Krepili bomo medobčinsko sodelovanje in vzpodbujali pridobivanje EU sredstev. Skrbeli bomo za povezovanje turističnih ponudnikov v celostno turistično podobo občine. Povezali se bomo s sosednjimi občinami ter drugimi turističnimi ponudniki pri pripravi programov, da bi zagotovili večje število dnevnih gostov in nočitev.

 • Uredili bomo kamp in parkirišče za avtodome.
 • Uredili bomo status Doma na Slivnici ter ga vsebinsko in infrastruturno osmislili.
 • Preko razpisov bomo spodbujali izgradnjo nočitvenih kapacitet ter povezali turistične ponudnike v celostno podobo občine.
 

MLADI

Mladim bomo zagotovili ustrezne prostore za izvajanje njihovih projektov in programov, ter priskrbeli strokovno pomoč pri izvajanju le-teh. Pričeli bomo s projektom vzpostavitve mladinskega centra, ki bo mladim omogočal aktivno, ustvarjalno in inovativno preživljanje prostega časa. Mladim v lokalnem okolju bomo omogočili boljše pogoje za izkoriščanje svoje inovativnosti in kreativnosti. Predstavnike mladinskih organizacij v občini bomo vključili v delovna telesa Občine Cerknica, kjer bodo lahko izrazili mnenje pri vseh prihodnjih projektih.

 • Zagotovili bomo ustrezno infrastrukturo za vzpostavitev mladinskega centra.
 • Stanovanja v lasti občine bomo uredili in jih namenili reševanju stanovanjske problematike mladih.
 • Predstavnike mladinskih organizacij bomo vključili v delovanje občinskih teles.
 

GOSPODARSTVO IN PODJETNIŠTVO

Podjetniki morajo imeti poenostavljene in pospešene birokratske poti za pridobivanje soglasij Občine za svoje projekte. Odpravili bomo dolge birokratske postopke in podjetnikom pomagali pri uresničevanju razvojnih projektov.

Vzpodbudili bomo oblikovanje podjetniškega inkubatorja v regiji ter podpirali socialno podjetništvo. Gospodarstvo bomo usmerjali v tesno sinergijo s turizmom, kulturo in športom.

Lokalnim podjetjem in obrtnikom bomo omogočili sodelovanje pri občinskih projektih, cena ne bo edino merilo za izbiro izvajalcev. Na ta način bodo storitve opravili domačini, manj bo brezposelnosti, denar pa bo ostajal v občini. Prav tako naj najodgovornejša delovna mesta v podjetjih in zavodih, kjer je ustanovitelj občina Cerknica, zasedejo sposobni domačini. Zaupajmo domačemu znanju.

 • Poenostavili in pospešili bomo pridobivanje soglasij za razvojne projekte podjetnikov.
 • Oblikovali bomo podjetniški inkubator za podjetja v nastajanju.
 • Lokalnim podjetnikom bomo dali prednost pri izvajanju občinskih projektov.
 

SOCIALA IN ZDRAVSTVENO VARSTVO

Kot najvišjo prioriteto si postavljamo dostop občanov do kvalitetne zdravstvene obravnave.  Program zdravstvenega doma bomo razširili z dodatnimi specialističnimi ambulantami  preko javno-zasebnega partnerstva. Prav tako nam je pomemben razvoj socialnega varstva v domačem okolju. Ker se zavedamo težave staranja prebivalstva, bomo spodbudili alternativne oblike pomoči starejšim (pomoč na domu, varna stanovanja, medgeneracijska pomoč), hkrati pa ne pozabljamo na mlade (dostopnost vrtca za vse otroke v občini, reševanje stanovanjske problematike mladih družin).

 • Pripravili bomo nov razpis za neprofitna stanovanja, namenjen mladim družinam.
 • Zagotovili bomo več programov za dnevno varstvo starejših občanov ter organizirali prevozno storitev za dostop do trgovin, zdravstvenega doma in bančnih storitev.
 • Razširili bomo zdravstveneni dom in pridobili več specialističnih ambulant ter ohranili enoto za nujno medicinsko pomoč.
 

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Najpomembnejši člen v sistemu zaščite in reševanja so gasilska društva in gasilske enote. Operativno so prisotne ob različnih situacijah, ko je potrebno reševati ljudi in premoženje. Za njihovo delovanje jim bomo zagotovili potrebna finančna sredstva ter tesno sodelovali z Gasilsko zvezo Cerknica pri pripravi dolgoročnega ustreznega financiranja društev in njihovega delovanja.

Ujme in poplave postajajo stalnica v našem okolju. Vodotoke v občini bomo ustrezno uredili in regulirali, da bo poplavljanja čim manj in s tem tudi manj škode na stanovanjskih in drugih objektih. Hkrati bomo skupaj s službami zaščite in reševanja v Občini Cerknica skrbeli za boljšo izobraženost občanov na tem področju.

 • Skupaj z GZ Cerknica bomo posodobili načrt financiranja gasilskih društev, ki bo v skladu s trenutnimi in načrtovanimi potrebami enot za zaščito in reševanje.
 • Ustrezno bomo uredili vodotoke za zmanjšanje morebitne škode ob ujmah in drugih naravnih nesrečah.
 • Zgradili bomo nov gasilni dom na Rakeku.
 

ŠPORT IN REKREACIJA

Šport je izredno pomemben iz več vidikov. Vrhunski športni dosežki promovirajo društva, lokalno skupnost in državo; šport mladih pripomore k boljšemu telesnemu, duševnemu in gibalnemu razvoju; rekreacija odraslih pa izboljšuje splošno zdravje in kondicijo. Zato se zavzemamo za korenito izboljšanje športne kulture, kar bomo uredili z izboljšanjem infrastrukture ter zavesti občanov. V šolske in izvenšolske programe bomo vključili čim več športnih dejavnosti ter s tem otroke navdušili za šport in jih hkrati odvrnili od negativnih vplivov družbe. Športna društva v občini, ki bodo pripravila ustrezne programe za mlade, bodo dodatno točkovana za  financiranje preko javnih razpisov. Uredili bomo športne točke ob pešpoteh, ki bodo ponujale možnost rekreacije.

 • Položili bomo umetno travo na nogometnem igrišču v Cerknici.
 • Uredili bomo kolesarske steze, določene pa tudi nadgradili v poligon za treniranje in rekreacijo smučarskega teka na rolkah poleti ter na smučeh pozimi.
 • Uredili bomo financiranje športnih društev.
 

KULTURA

Programe kulture vidimo kot neizkoriščen potencial pri promociji lokalnih društev in občine v celoti. Kulturne programe moramo aktivno vključiti v turistično ponudbo, programe vzgoje in izobraževanja ter socialne programe za vse generacije. Spremenili bomo sistem dodeljevanja sredstev preko javnih razpisov, tako da bo bolj transparenten. Uredili bomo prostore za delovanje društev ter tako zmanjšali njihove obratovalne stroške. Organizirali bomo skupne administrativne službe za zmanjšanje tekočih stroškov izvajalcev kulturnih programov. 

 • Pripravili bomo trajne kulturne programe za popestritev turistične ponudbe.
 • Sredstva bomo razdeljevali bolj transparentno in v skladu s kulturno vizijo občine.
 • Zmanjšali bomo stroške kulturnih izvajalcev s skupnimi administrativnimi službami.
 

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Osnovnim šolam bomo zagotovili ustrezne pogoje za uspešno izvedbo športne vzgoje, kot tudi vseh ostalih vzgojno-varstvenih aktivnosti. Dolgoročno bomo zagotovili varstvo za vse otroke v občini. Otrokom bomo v času varstva ponudili več interesnih dejavnosti preko sodelovanja z lokalnimi društvi in ponudniki aktivnosti. Trajno bomo rešili prostorsko stisko glasbene šole na Rakeku z izgradnjo novih prostorov. 

 • Na Rakeku bomo zagotovili primerne prostore Glasbeni šoli Frana Gerbiča.
 • Uredili bomo športni park pred osnovno šolo v Cerknici.
 • Zagotovili bomo še več javno dostopnih otroških igrišč v občini.
 

KMETIJSTVO IN OKOLJE

Spodbujali bomo zagon in razvoj kmetij in turističnih kmetij. Obudili bomo zadružništvo in s skupnimi močmi izboljšali in povečali ponudbo ter zmanjšali pridelovalne in predelovalne stroške. Strmeli bomo k oblikovanju produktov in storitev z visoko dodano vrednostjo. Obstoječi ponudbi bomo zagotovili vezni člen s potrošniki – promocijo in prodajo produktov. Vzpostavili bomo pisarno za pomoč kmetom pri prijavi na javne razpise in oblikovanje uspešnih praks v lokalnem okolju.

 • Oblikovali bomo blagovno znamko s sledljivostjo porekla.
 • Vzpostavili bomo pisarno za prijave na javne razpise.
 • Vzpodbujali bomo mlade v kmetijstvu preko namensko pripravljenih projektov za oživitev ruralnega okolja.
 

INFORMACIJSKA DRUŽBA

Digitalizacijo bomo uvedli na vseh ravneh. Omogočili bomo, da se bo večina uradnih postopkov na Občini izvajala v elektronski obliki in preko spleta. Digitalizirali bomo turistično ponudbo. Zagotovili bomo neposrednejši dostop občanov do pregleda nad delom občinske uprave. Nemudoma bomo omogočili dostop do video posnetkov sej Občinskega sveta na spletu. Vsem občanom bomo zagotovili dostop do širokopasovnega internetnega omrežja ter čimprejšnji priklop na povezave z optičnimi vlakni.  

 • Digitalizirali bomo turistično ponudbo s pripravo mobilne aplikacije za turiste.
 • Uvedli bomo participativni proračun, kjer bodo občani odločali, kam se bodo investirala sredstva.
 • Uradne postopke bo mogoče izvajati preko spleta v elektronski obliki.
 

NOVICE