KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE CERKNICA

DOMEN PETAN

Domen Petan je bil rojen v Postojni 3. decembra 1985. Skupaj s partnerko Evo in dvema hčerkama živi v Cerknici. Zase pravi, da je lokalpatriot v pravem pomenu besede in je vedno pripravljen podpirati ljudi. Rad ima domače kraje in že od otroštva je dejaven v lokalnem okolju.

Po zaključeni cerkniški osnovni šoli in postojnski gimnaziji je študiral v Ljubljani in pridobil naziv diplomirani poslovni informatik. Zaposlen je v lastnem podjetju Porvata, d. o. o., kjer se ukvarjajo z napredno poslovno analitiko za pretežno tuje naročnike. Leta 2019 jim je Gospodarska zbornica Slovenije podelila bronasto priznanje za inovativnost na področju informacijske tehnologije. Je tudi član Društva za odkrivanje in spodbujanje inteligence Mensa Slovenija.

Domen Petan je že od dijaških let vpet v lokalno okolje, saj mu je mar za to, v kakšnem okolju živi. Bil je predsednik Notranjskega študentskega kluba, dejaven je bil pri organizaciji številnih dogodkov, eden največjih je bil festival Heksnfest, ki je leta 2010 trajal devetnajst dni. Istega leta je dal pobudo za ustanovitev Mladinskega sveta Cerknica z namenom analize stanja mladih v občini in uvedbe izboljšav, pozneje je opravljal vlogo predsednika sveta. V mladosti je treniral nogomet, karate in šah, pozneje je bil med ustanovitelji društva za urbano kulturo in šport Asvalt, zdaj pa rekreativno igra tenis in je organizator notranjske lige.

Pretekli dokazi, da s svojim delom lahko vpliva na spremembe, so ga leta 2008 motivirali k delovanju v politiki na občinski ravni. V mandatu od leta 2010 do 2014 je bil v občinskem nadzornem odboru, v mandatu od leta 2014 do 2018 je bil član statutarno-pravne komisije, od leta 2018 je član občinskega sveta, član komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje ter član občinskega odbora za proračun in premoženje. Njegov cilj je v naslednjih dveh mandatih opravljati funkcijo župana Občine Cerknica.

V času njegovega družbenega delovanja se je oblikovala močna in kompetentna ekipa, s katero sodeluje od leta 2014 pod okriljem stranke Naša Notranjska. Njen namen je vzpostavitev stabilne politične strukture v lokalnem okolju, ki je neodvisna od dnevnih političnih dogodkov na državni ravni. Stranka združuje ljudi različnih ideoloških pogledov in interesov, ki imajo cilj izboljševati življenje v občini na vseh ravneh in za vse družbene skupine.

Njegovo delo je potrdilo, da spremembe so mogoče. Četudi se cilji zdijo zelo oddaljeni, se jih z vztrajnostjo, delom in dobro ekipo da doseči. Želi si, da se mladi iz občine ne bi izseljevali zaradi nespodbudnega okolja, prav tako pa se zaveda, da gredo ljudje v življenju skozi različna obdobja, ki porajajo različne potrebe. Prav zato si želi na vrhuncu moči v svojem življenju sodelovati s čim širšo množico občanov, društev in organizacij. Želi si rekordno udeležbo na tokratnih županskih volitvah ter v dveh mandatih z močno podporo občinskega sveta izpeljati ambiciozno zastavljen program.

S programom Naše Notranjske se bo zavzemal za rešitev teh izzivov:

 • Kako poskrbeti za pitno vodo in dostop do nje za vsa gospodinjstva.
 • Kako poskrbeti za gospodarski razvoj občine.
 • Kako poskrbeti za varno in učinkovito prometno infrastrukturo.
 • Kako zadržati in pritegniti mlade v občino.
 • Kako vzpostaviti boljše medgeneracijsko sodelovanje.
 • Kako poskrbeti za trajnosten razvoj krajev.
 • Kako poskrbeti za digitalizacijo javnih storitev in občinske uprave.
 • Kako poskrbeti za prenos dobrih praks iz razvitejših držav v lokalno okolje.
 • Kako privabiti zasebne investitorje v športno in turistično infrastrukturo.
 • Kako pridobiti in bolje izkoristiti evropska sredstva.
 • Kako zagotoviti dostopnost do zdravstvenih storitev.
 • Kako občanom zagotoviti varno in kakovostno življenje na starost.

Domen Petan meni, da je pravi kandidat za župana, ker je kompetenten, saj ima znanje, izkušnje, preudarnost in odločnost za vodenje, zna poslušati in je povezovalen ter strpen, obenem pa ima potreben socialni kapital, ki ga bo kot župan tudi uporabil.

LISTA KANDIDATOV ZA LOKALNE VOLITVE

VOLILNA ENOTA: 1

DOMEN PETAN

DIREKTOR PODJETJA
Cerknica

VESNA TURŠIČ

STROKOVNA VODJA ZAVODA ZA OSEBNO ASISTENCO
Cerknica

NEJC KOTNIK

ŠPORTNI TRENER, NEVROKINETIČNE TERAPIJE
Cerknica

ŠPELA KOBE

VODJA RAČUNOVODSTVA
Cerknica

KLEMEN KRAJC

KONTRABASIST, UČITELJ GLASBE
Cerknica

TEA KUMER

NAMESTNICA VODJE INFORMACIJSKO SVETOVALNEGA CENTRA
Cerknica

DACA PETRIČ

UPOKOJENKA
Cerknica

ANŽE BAJC

VODJA KONTROLE KAKOVOSTI
Cerknica

VOLILNA ENOTA: 2

MIHA MODIC

GASILEC
Rakek

ALEXANDRA GREGORC

SVETOVALKA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI
Rakek

LUKA KOČEVAR

LOGISTIKA
Rakek

URŠKA MODIC

ŠTUDENTKA MAGISTERIJA
Rakek

ALEŠ ŠTEFANČIČ

SAMOSTOJNI PODJETNIK, OBLIKOVALEC ZVOKA
Rakek

VOLILNA ENOTA: 3

JANEZ OŽBOLT

SAMOSTOJNI PODJETNIK
Begunje pri Cerknici

MOJCA INTIHAR

ANALITIK VI
Grahovo

GORAN KOVAČEVIĆ

LOGISTIKA V MEDNARODNEM PROMETU
Begunje pri Cerknici

NIKITA LUNKA

VODJA DELAVNIC ZA OTROKE IN DRUŽINE
Žerovnica

ERVIN ANDREJČIČ

KOMERCIALIST
Grahovo

ANJA TURŠIČ JANEŽ

SVETOVALEC V PRAVOSODJU
Bezuljak

VIZIJA

Zavezujemo se, da bomo občino razvijali v tesnem sodelovanju z občani. V Naši Notranjski smo program pripravljali skupaj z zainteresirano javnostjo. Srečali smo se z mnogimi posamezniki, društvi in podjetniki. Pri pripravi programa je sodelovalo več kot sto posameznikov.

Program smo razdelili na dvanajst področij, pri vsakem smo opredelili vizijo razvoja občine. Program predvideva tudi sedemdeset konkretnih ukrepov, ki jih bomo izvedli do leta 2030.

Naš program predvideva, da bomo občino naredili občanom prijazno. Vrata župana in občinske uprave bodo za vas vedno odprta. Pripravljeni bomo prisluhniti in skupaj z vami bomo iskali najboljše rešitve. Poskrbeli bomo, da bodo občinska uprava in javne ustanove, katerih ustanoviteljica je Občina Cerknica, občanom nudile boljše storitve.

Občina Cerknica bo postala vodilna občina pri uporabi sodobnih tehnologij. Našli bomo pametne rešitve za varno prometno infrastrukturo, poskrbeli bomo, da bodo javne stavbe energetsko samooskrbne, spodbujali bomo uporabo informacijsko-komunikacijskih rešitev v šolah, digitalizirali bomo turistično ponudbo, uvedli pametne števce za vodo in uvedli bomo e-participativni proračun.

Veliko bomo vlagali v posodobitev vodovodnega omrežja in tako poskrbeli za zmanjšanje izgub vode v omrežju, s čimer bomo vsem gospodinjstvom v občini zagotovili cenejšo in boljšo vodo. Več bomo vlagali tudi v varno prometno infrastrukturo in zagotovili več varnih pešpoti. Zgradili bomo obvoznico v Cerknici ter v prostor umestili obvoznico za Rakek in Unec.

Občina Cerknica bo postala privlačna za otroke in mlade družine. Mladim bomo zagotovili dovolj zazidljivih parcel, da si bodo lahko zgradili svoje domove, poskrbeli bomo tudi za ugoden najem neprofitnih stanovanj. Družinam bomo omogočili primerne javne prostore za druženje in športne dejavnosti. Zagotovili bomo dovolj vpisnih mest v vrtcih in staršem omogočili, da bodo svoje otroke v vrtec lahko vpisali tudi med letom.

Poskrbeli bomo za izboljšanje družabnega življenja. Z novimi parkovnimi ureditvami bomo omogočili več druženja. Občina Cerknica bo postala festivalska občina s festivali (večdnevno dogajanje) v vseh letnih časih. Spodbujali bomo organizacijo športnih dogodkov, ki bodo prepoznavni tudi zunaj občinskih meja.

Turizem bomo usmerili v doživetja v naravi, športne dejavnosti in festivalsko dogajanje. Poleg klasičnega kulturnega programa bomo spodbujali in razvijali še alternativno in urbano kulturo. Eden ključnih ukrepov bo pridobitev prostora za kulturne prireditve na prostem.

Gospodarstvu bomo pomagali tako, da bomo izboljšali storitve občinske uprave. Skupaj s podjetniki bomo preverili možne spremembe občinskega prostorskega načrta. Nemudoma bomo pristopili k nadgradnji infrastrukture v obstoječih industrijskih conah v Podskrajniku in podjetjem bomo ponudili sofinanciranje štipendiranja.

Skupaj z vami bomo občino dvignili na raven vodilne v regiji. Občina Cerknica bo postala takšna, da bomo nanjo lahko vsi zelo ponosni.

PROGRAM

GOSPODARSTVO IN PODJETNIŠTVO

Poskrbeli bomo za poenostavitev in pospešitev birokratskih poti za pridobivanje občinskih soglasij. Podjetnikom bomo pomagali pri uresničevanju razvojnih projektov, gospodarstvo bomo usmerjali v tesno medsebojno dopolnjevanje s turizmom, kulturo in športom. Ustanovili bomo podjetniški inkubator. Močno gospodarstvo pomeni več sredstev in manj socialnih težav. Tudi zato bomo lokalnim podjetjem in obrtnikom omogočili sodelovanje pri občinskih projektih. Najodgovornejša delovna mesta v podjetjih in zavodih, kjer je ustanoviteljica Občina Cerknica, naj zasedejo sposobni domačini. Zaupajmo domačemu znanju.

 • Poskrbeli bomo za podjetjem prijazno občinsko upravo – pospešili bomo pridobivanje soglasij za razvojne projekte podjetnikov.
 • Redno bomo komunicirali s podjetji v občini o njihovih načrtih in potrebah.
 • Uredili in nadgradili bomo javno infrastrukturo v obstoječih industrijskih conah.
 • S spremembo občinskega prostorskega načrta bomo zagotovili dolgoročno rast obstoječim podjetjem v občini.
 • Občinski prostorski način bomo spremenili tako, da bo omogočal nadaljnji gospodarski razvoj.
 • Podjetjem v nastajanju bomo omogočili ugoden najem prostorov za prva leta delovanja.
 • Sofinancirali bomo štipendiranje za deficitarne poklice.

Uvedli bomo digitalizacijo na vseh ravneh. Omogočili bomo, da se bo večina uradnih postopkov v občini izvajala v elektronski obliki in po spletu. Digitalizirali bomo turistično ponudbo. Občanom bomo zagotovili neposrednejši dostop do pregleda nad delom občinske uprave. Občanom bomo zagotovili dostop do širokopasovnega internetnega omrežja ter čimprejšnji priklop na povezave z optičnimi vlakni. Skrbeli bomo za dvig digitalne pismenosti, še posebno starejših. Nadaljevali bomo dejavnosti za razvijanje usposobljenosti otrok s pomočjo uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Strokovne sodelavce bomo spodbujali k izobraževanju na področju IKT.

 • Digitalizirali bomo turistično ponudbo s pripravo mobilne aplikacije za turiste.
 • Uvedli bomo e-participativni proračun in občane vključili v soodločanje o tem, kam naj investiramo proračunska sredstva.
 • Omogočili bomo spletno urejanje uradnih postopkov v elektronski obliki.
 • Šole bomo za potrebe učnega procesa opremili s sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
 • Vzpostavili bomo sistem izposoje e-koles.

INFORMACIJSKA DRUŽBA

KMETIJSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO

Kmetijstvo igra pomembno vlogo v našem okolju. Poleg gospodarskega vidika ima tudi velik pomen pri ohranjanju naravne kulturne krajine. Zaraščanje in s tem deagrarizacija kmetijskih površin negativno vpliva na naravni videz krajine. Prav zato je pomembno, da ohranjamo kmetijstvo, s čimer ohranjamo tudi kulturno krajino. Spodbujali bomo zagon in razvoj kmetij in turističnih kmetij. Obudili bomo povezovanje deležnikov pri souporabi kmetijskih površin, opreme in znanja ter s skupnimi močmi izboljšali in povečali ponudbo ter zmanjšali stroške pridelave in predelave. Prizadevali si bomo za oblikovanje izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo. Obstoječi ponudbi bomo zagotovili vezni člen s potrošniki – promocijo ter prodajo izdelkov in storitev. Vzpostavili bomo pisarno za pomoč kmetom pri prijavi na javne razpise in izvajanje uspešnih praks v lokalnem okolju. Živimo v okolju gozdov in voda, zato imamo tudi izredno živalsko pestrost. Podpirali in sodelovali bomo z lokalno ribiško družino ter lokalnimi lovskimi družinami, ki jih je treba vključiti v oblikovanje politik Notranjskega regijskega parka. Notranjski regijski park mora biti vodilo za oblikovanje, pomoč pri proizvodnji, promociji in distribuciji lokalnih izdelkov.

 • Oblikovali bomo blagovno znamko s sledljivim poreklom.
 • Vlagali bomo v izobraževanje kmetovalcev (tečaji, delavnice, panožni krožki, ogledi dobrih praks).
 • Vzpostavili bomo pisarno za prijavo na javne razpise.
 • Spodbujali bomo mlade v kmetijstvu z namenskimi projekti za oživitev ruralnega okolja.
 • Sofinancirali bomo analize tal in izdelavo okolju primernejših gnojilnih načrtov.
 • Članom društev, ki so koncesionarji države, bomo zagotovili brezplačno parkiranje znotraj Notranjskega regijskega parka.

Prednostno se bomo lotili ureditve dostopa do pitne vode za vsa gospodinjstva. Zagotovili bomo vodne vire, ki bodo dolgoročno zagotavljali zadostne količine vode vsem občanom. Razvoj infrastrukture bomo usmerili tako, da bo še bolj služila občanom v najširšem smislu. Podjetnikom bomo omogočili pogoje za ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Nadgradili bomo infrastrukturo v obstoječih industrijskih conah in uredili dodatne kapacitete v IOC Podskrajnik. Nadaljevali bomo energetsko sanacijo stavb v občini. Občino Cerknica bomo vključili v projekt Zero Waste. Velik poudarek bomo dali hortikulturni ureditvi predvsem v večjih naseljih. Uredili bomo center Cerknice in Rakeka. Oba kraja bosta pridobila tudi parkovno ureditev, ki bo služila sproščenemu druženju in športu.

 • Poskrbeli bomo za zadostno količino pitne vode za vse občane in poskrbeli za distribucijo vode do vseh gospodinjstev.
 • Zgradili bomo obvoznico v Cerknici in umestili obvoznico za Rakek v občinski prostorski načrt.
 • Urbanistično bomo uredili center Cerknice in Rakeka.
 • Uredili bomo parke (hortikulturna ureditev) v večjih naseljih.
 • Poskrbeli bomo za varno prometno infrastrukturo in varne poti v šolo.
 • Uredili bomo sprehajališče v Cerknici, ki bo povezalo Cerkniško jezero s športnim parkom (nogometno igrišče, biatlonski center, skate park).
 • Poskrbeli bomo za energetsko samooskrbo javnih stavb (sončne elektrarne).

KOMUNALA IN INFRASTRUKTURA

KULTURA

Kulturo vidimo kot neizkoriščeno možnost pri promociji lokalnih društev in občine. Kulturne programe moramo vključiti v turistično ponudbo, programe vzgoje in izobraževanja ter socialne programe za vse generacije. Sredstva za kulturo bomo usmerili v razvoj festivalov v občini. Želimo razviti vsaj tri festivale, s tem povezati društva in z dogodki povečati prepoznavnost občine. Spremenili bomo sistem dodeljevanja sredstev na javnih razpisih, da bo preglednejši. Uredili bomo prostore za delovanje društev ter s tem omogočili njihov obstoj in razvoj. Organizirali bomo skupne administrativne službe za zmanjšanje tekočih stroškov izvajalcev kulturnih programov.

 • V Cerknici bomo zgradili zunanji prireditveni prostor za organizacijo kulturnih dogodkov (amfiteater).
 • Pripravili bomo trajne kulturne programe (festival) za popestritev turistične ponudbe.
 • Sredstva bomo razdeljevali preglednejše in skladno z vizijo kulture v občini.
 • Zmanjšali bomo stroške kulturnih izvajalcev s skupnimi administrativnimi službami.
 • Spodbujali bomo razvoj alternativne in urbane kulture.

Mladim bomo zagotovili ustrezne avtonomne prostore za izvajanje njihovih projektov in programov ter priskrbeli strokovno pomoč pri njihovem izvajanju. Začeli bomo projekt vzpostavitve mladinskega centra, ki bo mladim omogočal dejavno, ustvarjalno in inovativno preživljanje prostega časa. Mladim bomo omogočili boljše pogoje za izkoriščanje svoje inovativnosti in ustvarjalnosti. Predstavnike mladinskih organizacij v občini bomo vključili v delovna telesa Občine Cerknica, da bodo lahko izrazili mnenje glede vseh prihodnjih projektov. Mlade, nevladne organizacije in šole bomo spodbujali k udeležbi v mednarodnih izobraževalnih projektih in tako spodbujali aktivno državljanstvo ter odpiranje lokalnega okolja za nove ideje.

 • Mladim bomo omogočili, da si po svoji meri uredijo mladinski center.
 • Stanovanja v lasti občine bomo uredili in jih namenili reševanju stanovanjske problematike mladih.
 • Zgotovili bomo ustrezne javne površine za varno druženje.
 • Predstavnike mladinskih organizacij bomo vključili v delovanje občinskih teles.
 • V proračunu bomo zagotovili več sredstev za programe in projekte mladinskih organizacij.
  Pridobili bomo certifikat mladim prijazna občina.

MLADI

OKOLJE IN PROSTOR

Celotno območje občine je znotraj zavarovanega območja. Poskrbeli bomo, da bo prostorsko upravljanje vključeno v vse vidike življenja. Kapitalizacija obstoječih naravnih virov bo načrtna in trajnostna, da bodo služili nam in našim zanamcem. Zavzemali se bomo za zagotavljanje višje stopnje kakovosti življenja, za zdravo okolje, čisto vodo, dostop do rekreacije ter za fizično in mentalno zdravje občanov. Zavzemali se bomo tudi za podporo pri razvijanju interdisciplinarnih in večfunkcijskih projektov, ki bodo naslavljali tako gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, šolstvo in mladino kakor tudi marginalizirane in ranljive skupine. Upravljanje prostora mora zasledovati cilje trajnostnega razvoja na način, da zagotovimo stalen gospodarski razvoj in predvsem mladim omogočimo dovolj prostora za gradnjo domov. V prostoru bo treba predvsem v večjih naseljih omogočiti in opredeliti območja sodobne gradnje. Skupaj z občani bomo pripravili spremembo občinskega prostorskega načrta, ki bo omogočal sodobno in načrtno gradnjo.

 • Uredili bomo center Cerknice in Rakeka.
 • Zagotovili bomo dovolj zazidljivih parcel, da bomo mlade zadržali v domačih krajih.
 • Gospodarstvu bomo omogočili širitev in razvoj.

Prednostna naloga je dostop občanov do kakovostne zdravstvene obravnave. Program zdravstvenega doma bomo razširili z dodatnimi specialističnimi ambulantami z javno-zasebnim partnerstvom. Poskrbeli bomo za razvoj socialnega varstva v domačem okolju. S sredstvi za socialno ogrožene občane in starostnike bomo uredili evidence občanov, ki potrebujejo pomoč in oskrbo. Zavedamo se izziva staranja prebivalstva, zato bomo spodbudili alternativne oblike pomoči starejšim (pomoč na domu, varna stanovanja, medgeneracijska pomoč), hkrati pa ne bomo pozabili na mlade (dostopnost vrtca za vse otroke v občini, reševanje stanovanjske problematike mladih družin). Izboljšali bomo dostopnost vse javne infrastrukture za gibalno ovirane in slepe.

 • Spodbujali bomo vzpostavitev in gradnjo varovanih stanovanj za starejše.
 • Uredili bomo samostojno urgentno službo, ki ne bo ovirala rednega dela zdravnikov.
 • Zagotovili bomo dostopnost do strokovne in učinkovite zdravstvene oskrbe na vseh vitalnih področjih.
 • Povečali bomo obseg zdravstvene službe za pomoč na domu.
 • Uvedli bomo brezplačno zdravstveno in zobozdravstveno ambulanto.

SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO

ŠPORT IN REKREACIJA

Šport je izredno pomemben: vrhunski športni dosežki promovirajo društva, lokalno skupnost in državo; šport mladih pripomore k boljšemu telesnemu, duševnemu in gibalnemu razvoju; rekreacija odraslih izboljšuje splošno zdravje in kondicijo. Zato se zavzemamo za korenito izboljšanje športne kulture, kar bomo uredili z izboljšanjem infrastrukture ter osveščanjem občanov. V šolske in zunajšolske programe bomo vključili čim več športnih dejavnosti ter s tem otroke navdušili za šport in jih hkrati odvrnili od negativnih vplivov družbe. Športna društva v občini, ki bodo pripravila ustrezne programe za mlade, bodo dodatno točkovana za financiranje na javnih razpisih. Uredili bomo športne točke ob pešpoteh, ki bodo ponujale možnost rekreacije.

 • Spodbujali bomo zasebne naložbe v športno infrastrukturo (npr. bazen).
 • Nadgradili bomo financiranje športnih društev.
 • Občanom bomo omogočili večjo dostopnost javnih športnih površin za rekreacijo (športne dvorane, igrišča …).
 • Organizacije bomo spodbujali k organizaciji in izvedbi športnih prireditev.
 • Krepili bomo podobo občine kot turistične destinacije za aktivne počitnice.
 • Z izgradnjo kolesarskih stez in ureditvijo stez za gorsko kolesarstvo si bomo prizadevali, da postanemo prepoznana destinacija za kolesarje.
 • Poskrbeli bomo za več športno-otroških igrišč na prostem in razširili možnost za različne dejavnosti (npr. plezalna stena).

Z ustreznimi ukrepi vlaganja in prilagoditve turistične infrastrukture, kapacitet in ponudbe bomo dosegli izboljšanje razmer in hkrati dvignili kakovost bivanja v občini. Izdelali bomo aplikacijo, ki bo turista na sodoben način popeljala skozi občino. Krepili bomo medobčinsko sodelovanje in spodbujali pridobivanje evropskih sredstev. Povezali se bomo s sosednjimi občinami ter drugimi turističnimi ponudniki pri pripravi programov, da bi zagotovili večje število dnevnih gostov in nočitev. Skrbeli bomo za povezovanje turističnih ponudnikov v celostno turistično podobo občine. Razvijali bomo predvsem turizem, ki bo temeljil na naravnih doživetjih in športu. Spodbujali bomo organizacijo različnih športnih dogodkov. Občina ima zelo velik potencial za kolesarski turizem, zato bomo poskrbeli za dolgoročni razvoj mreže kolesarskih stez. Z razvojem festivalnega dogajanja bomo poskrbeli za večjo prepoznavnost in popestrili dogajanje skozi vse leto.

 • Zgradili bomo mrežo kolesarskih stez, da bomo povezali turistične točke tako v občini kot v regiji.
 • Uredili bomo kamp in parkirišče za avtodome.
 • Z razpisi bomo spodbujali izgradnjo nočitvenih kapacitet in povezali turistične ponudnike v celostno podobo občine.
 • Razvili bomo najmanj tri festivale, ki bodo popestrili dogajanje v občini skozi vse leto.
 • Digitalizirali bomo turistično ponudbo in obiskovalcem ponudili e-vodiča.
 • Lokalna turistična društva bomo dejavneje vključevali v razvoj turizma.

TURIZEM

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Dolgoročno bomo zagotovili varstvo za vse otroke v občini. Otrokom bomo v času varstva ponudili več interesnih dejavnosti s sodelovanjem z lokalnimi, športnimi, kulturnimi in drugimi društvi ter drugimi ponudniki dejavnosti. V vzgojno-izobraževalnih ustanovah si bomo prizadevali za zdravo, ekološko in lokalno pridelano hrano. Nadgradili bomo sodelovanje z organizacijami in posamezniki, ki se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem mladih zunaj standardnih procesov. Zagotovili bomo prostore za druženje družin, med drugim tudi igrala in park, prilagojen tako mladim družinam kot tistim z malo starejšimi otroki. Trajno bomo rešili prostorsko stisko glasbene šole na Rakeku z izgradnjo novih prostorov. Spodbujali in podpirali bomo vseživljenjsko učenje (obšolske vsebine, vsebine za zaposlene, univerza za tretje življenjsko obdobje).

 • Zgradili bomo nov vrtec na Rakeku.
 • Spremenili bomo način vpisovanja otrok v vrtec in omogočili vpis tudi med letom.
 • Na Rakeku bomo zagotovili primerne prostore Glasbeni šoli Frana Gerbiča.
 • Uredili bomo mrežo otroških igrišč in jih primerno nadgradili.
 • Poskrbeli bomo za več parkovnih ureditev z igrali iz naravnih materialov.
 • Zagotovili bomo podporno mrežo za otroke in mladostnike.

Najpomembnejši člen v sistemu zaščite in reševanja so gasilska društva in gasilske enote. Operativno so prisotne, kadar je treba reševati ljudi in premoženje. Za njihovo delovanje bomo zagotovili potrebna finančna sredstva ter tesno sodelovali z Gasilsko zvezo Cerknica pri uresničevanju dolgoročnega financiranja društev in njihovega delovanja. V delovanje civilne zaščite bomo dejavneje vključili tudi druga društva (taborniki, skavti, jamarji …). Hkrati bomo s službami zaščite in reševanja v Občini Cerknica skrbeli za boljšo izobraženost občanov na tem področju. Ujme in poplave bodo tudi v našem okolju vedno pogostejše. Poskrbeli bomo za vodotoke in povečali varnost pred poplavami, da bo manj škode na stanovanjskih in drugih objektih.

 • Uredili bomo površine za vadbeni center za gasilce in druge organizacije.
 • V delovanje civilne zaščite bomo poleg gasilcev vključili tudi druge organizacije, ki delujejo na tem področju in so del civilne zaščite.
 • Ustrezno bomo uredili vodotoke za zmanjšanje morebitne škode ob ujmah in drugih naravnih nesrečah.
 • Nadgradili bomo vodovodno in hidrantno omrežje.
 • Z vzgojo mladih bomo v okviru neobveznih obšolskih dejavnosti postopno dosegli večjo ozaveščenost glede zaščite in reševanja.

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Close
Close