KANDIDAT ZA ŽUPANA OBČINE LOŠKA DOLINA

MATJAŽ ANTONČIČ

Matjaž Antončič, po domače »Grabnarjev« z Vrha je kandidat v Loški dolini. Pri svojih 40 letih je v pravem življenjskem obdobju z ravno pravo mero energije, izkušenj, idej in znanj, da bo znal peljati občino v smer razvoja in pozitivne naravnanosti.

Po izobrazbi je inženir strojništva, trenutno pa je zaposlen v gradbeništvu na področju trženja, svetovanja in prodaje. Bil je tudi vodja oddelka v podjetju, v katerem je skrbel za organizacijo in izvedbo delovnih procesov, vodil projekte, sodeloval pri razpisih in javnih naročilih.

Trenutno je predsednik Občinskega odbora Naše Notranjske Loška dolina. Čeprav v zadnjem mandatu ni bil član občinskega sveta je konstruktivno sodeloval z večino občinskih svetnic in svetnikov. Natančno je preučil gradivo vsake občinske seje in tudi gradivo Komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja, katere član je.

Aktiven je tudi na področju šolstva in športa – je namreč član Sveta zavoda Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, član Upravnega odbora Športne zveze Loška dolina in predsednik Komisije za športno infrastrukturo pri športni zvezi. S ponosom predseduje tudi vaškemu odboru Podgora, Vrh, Babna Polica in Dolenje Poljane.

V Loški dolini nujno potrebujejo spremembe na več področjih, zato je z ekipo izdelali program z razvojnim načrtom za obdobje 2022–2030. Njihova kampanja ne temelji na praznih obljubah, ampak na realnih načrtih. Zaveda se, da glede na trenutno stanje, ne more obljubiti popoldne preobrazbe občine v naslednjih 2 do 3 letih. Lahko pa obljubi, da bo občino vodil povezovalno, gospodarno, razvojno naravnano, transparentno in učinkovito.

Ne pristaja na razlike, pravila morajo biti za vse enaka. Zagovarja strpnost in sprejema mnenja vseh. Zna poslušati in slišati ljudi. Distancira se od kakršnih koli ideoloških teženj, tu je, da bo delal v dobro občine, ne pa zgolj v dobro ideologije ter posameznih strank.

Zavzemal se bo za uravnotežen razvoj Loške doline. Dobro se zaveda, da je obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občine zelo omejen, zato bo takoj začel s pripravo razvojnih projektov za pridobivanje sredstev iz nove finančne perspektive 2021 – 2027, ki jih bo zagotavljala Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in različna ministrstva. V največji možni meri se bo vključil v partnerske projekte z drugimi občinami in se trudil uresničiti programske točke, ki so po njegovem mnenju pomembne za občanke in občane Loške doline:

 • Zagotavljanje trajne in zadostne pitne vode v vseh vaseh
 • Čimprejšnji priklop že zgrajene kanalizacijske in vodovodne infrastrukture v javno omrežje
 • Priprava dokumentacije in realizacija komunalne ureditve v vaseh in naseljih, ki nimajo ustrezne javne infrastrukture
 • Odkup zemljišč in objektov, ki so infrastrukturno pomembni za razvoj občine
 • Zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj gospodarstva in podpora podjetniškim idejam
 • Pomoč pri razvoju trajnostnega turizma ter vzpostavitev dialoga z ministrstvom za kulturo za oživitev grajskega kompleksa in pristav
 • Povečanje nabora občinskih neprofitnih stanovanj in zagotavljanje komunalno opremljenih parcel za mlade družine
 • Urejanje in vzdrževanje vodnih strug in brežin potoka Obrh
 • Sofinanciranje gasilske zveze, gasilskih društev in ostalih služb za zaščito in reševanje
 • Sprejem ukrepov za pomoč socialno ogroženim občanom v času draginje
 • Izgradnja doma za starejše na primerni lokaciji in zagotavljanje pogojev za daljše bivanje starostnikov v domačem okolju (oskrba na domu)
 • Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za redno delovanje Zdravstvene enote Stari trg in omogočanje dodatnih programov (logoped, fizioterapija) ter možnost vzpostavitve prvih posredovalcev
 • Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih, kulturnih, športnih in drugih neprofitnih organizacij ter medgeneracijskega centra
 • Ureditev športnega parka in izgradnja optimalne večnamenske športne dvorane
 • Zagotovitev prostora za druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa mladih
 • Pomoč pri večji prehranski samooskrbi in podpora inovativnim idejam v kmetijstvu
 • Zagotovitev zmogljivega interneta in mobilnega signala tudi v manjših vaseh in zaselkih
 • Sofinanciranje obnove objektov kulturne in sakralne dediščine
 • Nova urbanistična zasnova in ureditev Starega trga
 • Ureditev komunalno opremljene parcele za gradnjo trgovskega centra in iskanje ustreznega trgovca.

Ker želi delati za korist skupnosti, bo slišal pobude občanov in jih v največji možni meri upošteval in realiziral. Predan je razvoju naše občine. V delovanje občinskega sveta in uprave bo prinesel bogate izkušnje z različnih področij ter voljo do povezovalnega in poštenega dela.

Izkoristite volilno pravico in se volitev 20. novembra udeležite v čim večjem številu. Vsak glas šteje. Vsak glas je pomemben.

Občina Loška dolina ima veliko potenciala, le skupaj pa zmoremo več!

LISTA KANDIDATK IN KANDIDATOV ZA OBČINSKI SVET

Smo skupina ljudi, ki želi povezovati in se distancira od ideoloških razhajanj. Ni nam vseeno za Loško dolino, ter na prvo mesto postavljamo dobrobit občine, občanov in vseh ostalih ki želijo pozitivno doprinesti k aktivnemu razvoju naše regije. Zato smo se zbrali, da bi naredili našo Loško dolino še boljšo za življenje, delo in za ljudi, ki prihajajo k nam na obisk. Za le to pa so potrebne spremembe saj z njimi prihajajo tudi priložnosti za napredek.

Zavedamo se, da so obljube pred volitvami s strani vseh kandidatov podobne. Za dobro delo v naslednjem mandatu pa je pomembno, kakšno energijo bodo novi ljudje vnesli v delovanje občinskega sveta in občinske uprave. Naš cilj je delati za korist skupnosti, zato vam zagotavljamo, da bomo slišali pobude občanov in jih v največji možni meri upoštevali. V delovanje občinskega sveta in uprave prinašamo bogate izkušnje z različnih področij ter voljo do povezovalnega in poštenega dela v konstruktivnem okolju.

Sredstva investicijam so v okviru proračuna oz. lastnih sredstev zelo omejena. Zato se zavedamo, da bomo morali resno in odločno pristopiti k pripravi ustreznih projektov s katerimi bomo lahko črpali evropska sredstva in tako omogočili hitrejši in stalen razvoj občine. Tudi za to imamo že načrt in dogovor o sodelovanju z nekaterimi občani, ki na teh projektih že dolgo delujejo.

Določena nujna infrastruktura se bo izvedla prioritetno kratkoročno, nekateri preostali projekti pa so planirani srednjeročno (dva mandata) saj nova finančna perspektiva 2021 – 2027 ni še dokončno znana in regijsko opredeljena. Je pa to osnova za pripravo projektov in črpanja evropskega denarja.

Da bo delo potekalo gladko in učinkovito, pa bomo glede na naše cilje tudi optimizirali občinsko upravo ter vzpostavili korektno komunikacijo z občani.

MATJAŽ ANTONČIČ

mag. TANJA OŽBOLT KOŠMRLJ

MATEJA PEČEK

MIHA STERLE

ROMANA ZAKRAJŠEK

PROGRAM 2022 - 2030

GOSPODARSTVO IN PODJETNIŠTVO

Gospodarstvu je potrebno ponuditi ugodno poslovno okolje, odprto za investicije, inovacije, rast in razvoj. Srednjeročno načrtujemo doseganje skupnih ciljev usmerjenih v razvoj in krepitev/aktivizacijo gospodarstva, ki bo prinesel korist obrtnikom, podjetnikom in vsem prebivalcem občine. Preučili bomo primere dobrih praks občin RS na področju spodbujanja podjetništva in gospodarstva, ki jih najdemo tudi v naši bližnji okolici.

Prvi predvideni ukrepi, ki bodo sprejeti na ravni občine so:

 • sprememba Občinskega prostorskega načrta (OPPN), ker trenutno v Loški dolini ni mogoče na novo legalizirati proizvodnje dejavnosti razen v IC Markovec
 • znižanje višine komunalnega prispevka in možnost obročnega odplačila oz. odloga plačila
 • preučitev možnosti povečanja IC Markovec ali izgradnja in komunalno opremljanje obrtne cone na drugi lokaciji
 • sofinanciranje dogodkov v zvezi s promocijo obrti in podjetništva ter promocijo poklicev
 • sodelovanje v štipendijski shemi dijakov srednjega poklicnega izobraževanja (deficitarni poklici) in tudi visoko tehnološko izobraženega kadra
 • nuditi aktivno podporo pri pridobivanju evropskih sredstev za dodatno pomoč in vzpodbudo mikro in malega gospodarstva ter pri ostalih birokratskih postopkih
 • zagotoviti komunalno urejeno parcelo in v Loško dolino privabiti večjega trgovca

Ugodni vplivi podpore gospodarstvu na občino:

 • več prilivov v proračun občine iz naslova dohodnine in drugih virov
 • delovna mesta v domači okolici in manj dnevnih delovnih migrantov v večja urbana mesta
 • za mlade možnost osebnega in poslovnega razvoja v domačem okolju
 • zmanjšanje izseljevanja v druga urbana okolja
 • zaradi novih delovnih mest se bo povečal obseg osebne in investicijske potrošnje, s čimer bo zagotovljena večja gospodarska rast, vlaganja v turizem, šport…

Takoj bomo pristopili k zagotovitvi stalne oskrbe s pitno vodo za vse občane v sodelovanju s strokovnimi službami (rezervni vodni vir) ter zmanjševanju izgub na vodovodnem omrežju oz. sanaciji le tega (legalizacija že zgrajenega vodovoda in obnova preostalega glavnega voda in predvsem hišnih priključkov).

Prioritetna naloga bo tudi zagotoviti dodatne kapacitete čiščenja odpadnih voda (ali nadgradnja čistilne naprave v Starem trgu ali izgradnja nove na drugi lokaciji), da se bodo vasi Šmarata, Kozarišče, Viševek in Iga vas končno po 4 letih lahko priključile na že zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Poleg tega pa moramo tako tudi zagotoviti priključitev še preostalim vasem, kjer bo zaradi aglomeracije v prihodnje še potrebno zgraditi kanalizacijsko omrežje. Za vse ostale občane, kjer pa kanalizacijsko omrežje ne bo mogoče umestiti ali pa ne bo rentabilno, pa bomo zagotovili enake stroške odvoza/upravljanja fekalne vode. To bomo storili ali s 100% subvencioniranjem nakupa malih hišnih čistilnih naprav ali pa brezplačnim odvozom odpadnih voda iz njihovih greznic glede na porabo vode na števcih (tam kjer MKČN ne bodo možne zaradi državne uredbe).


Poenotili bomo ceno priključka na komunalno omrežje vsem hišam, ne glede koliko so oddaljene od glavnega voda, ali pa vsaj zmanjšali stroške na minimum. Občani smo si enakovredni in to se mora vsaj približno odražati tudi na cenah položnic glede na porabljeno posamezno enoto.


Investicije bomo izvajali gospodarno, transparentno in si prizadevali za večjo usklajenost vseh vključenih v projekte s primerno komunikacijo.


Pripraviti bo potrebno tudi nov občinski prostorski načrt tako  širšega območja Starega trga kot tudi Loške doline nasploh. Poskrbeli bomo za odkupe strateških objektov in zemljišč ter tako zastavili srednjeročno obnovo in poživitev Starega trga s pomočjo ustrezne urbanistične zasnove in krajinske arhitekture. V komunikaciji z Ministrstvom za okolje in prostor ter z Zavodom za varstvo kulturne dediščine bomo poizkusili spremeniti pogoje gradnje (predvsem same lokacije objekta – večji odmik od ceste) tam, kjer so sedaj hiše v neposredni bližine ceste in so primerne za rušenje (primer v vasi Pudob). S tem bi pripomogli k oživitvi vasi, saj bi se po našem mnenju s primernimi pogoji taka naselja lahko tudi dodatno naselila in poživila.


Namenili bomo sredstva za nemoteno in ustrezno vzdrževanje občinskih cest, obcestnih teles (pločnikov, bankin, itd.), vaških poti ter v sodelovanju z Direkcijo RS za ceste skrbeli za varne državne ceste skozi Loško dolino. Glede na zmožnosti bomo tudi urejali celotne odseke občinskih cest, skupaj z ostalo javno infrastrukturo. Hkrati pa bomo vestno vzdrževali in obnavljali pokopališča, sakralne in kulturne objekte.


Vasi in naselja si želimo urejati celostno, da hkrati uredimo vodovod, kanalizacijo, telekomunikacije, elektriko, ceste in tudi vaška jedra. Tako bomo dolgoročno močno privarčevali, hkrati pa samo enkrat vznemirjali občanke in občane, ki tam živijo.

KOMUNALA IN INFRASTRUKTURA

INFORMACIJSKA DRUŽBA

Občanom je treba približati delovanje Občine Loška dolina in občinske uprave, zato je treba posodobiti spletno stran Občine Loška dolina ter vpeljati nove poti komuniciranja preko pametnih naprav. Posledično pa bo treba več vlagati tudi v digitalno izobraževanje in informacijsko pismenost starejših občanov, ki niso vešči komuniciranja v »digitalnem svetu« in jim omogočiti dostop do medmrežja ter sodobnih komunikacijskih kanalov in informacijskih vsebin.

Za učinkovito in pravilno energetsko prenovo stanovanjskih stavb naših občanov, bomo zagotovili subvencioniranje energetskega svetovanja ter pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije EKO sklada. Pospešeno bomo učinkovito in gospodarno energetsko obnovo ter nadgradnjo/optimizacijo izvajali tudi na vseh javnih objektih in javni infrastrukturi, katerih lastnica je Občina (obnova kotlovnic, izgradnja samooskrbnih elektrarn, javna razsvetljava ipd.).


Težili bomo k učinkoviti rabi obnovljivih virov  (lesna biomasa). Le to moramo čim bolj učinkovito in čisto uporabljati za ogrevanje in lahko tudi kogeneracijo električne energije.

ENERGETIKA

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Prisluhnili bomo potrebam šole in vrtca in podprli vsa prizadevanja za popestritev obogatitvenih dejavnosti.


Začeli bomo pogovore za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva na področju varstva predšolskih otrok in poskušali s tem podaljšati bivanje otrok, katerih starši se pozno vračajo iz službe, v vrtcu. Potrebno je znižati strošek vrtca, ki ga morajo plačati starši, zlasti za prvo starostno obdobje.


Skupaj s pristojnim zavodom bomo preučili možnost, da bi za prvi razred v primeru manjšega števila otrok zagotovili dodatno strokovno sodelavko za 4h pomoč v razredu.
Tudi mladi bodo slišani. Poiskali jim bomo prostor za druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa.


Podpirali in pomagali bomo tudi pri pripravi razpisov s katerimi bosta šola in vrtec pridobila novo infrastrukturo (igrala, igrišča ipd.) ali pa se bo obnovilo staro (kot se je to naredilo z obnovo parketa v telovadnici).

Naš pogled je usmerjen v ustvarjanje boljše prihodnosti za vse občane. Najranljivejši so naši najmlajši in najstarejši, zato bodo tudi njihove potrebe pomembno vplivale na naše odločitve. Verjamemo, da je mogoče zgraditi dom za starejše občane tudi v Loški dolini in v ta namen bomo zagotovili tudi ustrezno zemljišče, prizadevanja pa bomo usmerili tudi v zagotavljanje dolgotrajne oskrbe, saj si večina starostnikov želi čim dlje ostati v domačem okolju. Še naprej bomo zagotavljali ustrezno število oskrbovalk za pomoč na domu.


Prizadevali si bomo za socialno vključenost vseh prebivalcev naše občine. Z odprto družbo bomo ustvarjali boljše življenje in dali nov zagon in novo priložnost razvoju Loške doline.


V času vsesplošne draginje bomo primorani sprejemati ukrepe za pomoč socialno ogroženim občanom, sofinancirali bomo delo nevladnih organizacij na področju socialnega varstva, podpirali delo dobrodelnimi organizacijami in združenj, ki na področju naše občine že delujejo (Starejši za starejše), nadaljevali z brezplačnimi prevozi starostnikov (Prostofer).


Demografska slika občine Loška dolina je taka, da je vedno manj mladih oz. otrok in vedno več starejših občanov, ki potrebujejo nemoteno zdravstveno oskrbo.


Zdravstvena oskrba mora biti dostopna in na dosegu roke. Zagovarjamo tesno sodelovanje Občine z zdravstvenim domom (tudi pri morebitnih razpisih, na katere se ZD ne more sam prijaviti), saj bomo le z zagotavljanjem ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za normalno delovanje zdravstvene postaje v Starem trgu, zdravstvo ohranili na ustreznem nivoju in v Loško dolino pripeljali dodatne dejavnosti kot so logoped, fizioterapija.

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

KMETIJSTVO IN OKOLJE

V luči pomena večje samooskrbe bomo delovali povezovalno med lastniki neobdelanih zemljišč in občani, ki si želijo najeti zemljo za pridelavo zelenjave za samooskrbo. Z mehanizacijo lahko sodeluje strojni krožek, katerega delovanje bomo tako pomagali oživiti. Na ta način bomo povečali obdelovalne površine, zmanjšali vpliv drage hrane na življenje občanov, povečali njihovo sposobnost poskrbeti za lastno hrano.


Tržni prostor bomo oživili tako, da bodo domači ponudniki vsako soboto ponujali svoje izdelke na tržnici (brezplačen najem tržnega prostora za določeno obdobje), s čimer bodo lahko povečevali svojo proizvodnjo in dohodke. V ta namen bomo tudi dokončali nadgradnjo tržnice. Tako kot pri gospodarstvu, se nam zdi tudi tu smiselno pripraviti program izbora najbolj inovativne ideje mladih kmetov, katero se potem tudi finančno nagradi in tako omogoči lažjo realizacijo.


Kar se tiče okolja, bomo v sodelovanju z občani, ki so se aktivno ukvarjali s problematiko zaraščene struge Obrha, nadaljevali s pridobivanjem soglasij za nadaljevanje čiščenja struge.

Spremenjene navade turistov zaradi zadnjih covid let so v prid območjem, kot je naša občina. Ljudje se želijo izogniti množicam, iščejo odročnejše kraje brez množice turistov. Na prvem mestu jim je pristnost, ki jo na takih krajih lahko doživijo. Osnove za razvoj turizma so torej dobre, vse to imamo. Največji napredek smo dosegli v zadnjih letih po zaslugi posameznikov na področju nastanitvenih kapacitet, največji manjko pa je še vedno kulinarična ponudba. Kritična masa gostov, ki bi zahajali v gostilne s hrano, je pri nas premajhna za več gostincev. Zato bomo delovali v smeri, da bomo med turistično sezono ponudili možnosti okušanja lokalne hrane pri različnih manjših ponudnikih. TIC se bo premaknil na novo lokacijo – katera to bo, pa je odvisno še od nekaterih drugih dejavnikov. Vsekakor mora biti bolj v središču, z možnostjo parkiranja. Na lokaciji obstoječega TIC-a bomo tako pridobili še eno stanovanje.


Grad Snežnik je točka, na kateri se že dolgo ne dogaja nič konkretnega. Mi vidimo glavno težavo v tem, da je bilo delovanje različnih zainteresiranih skupin do sedaj neusklajeno. Najprej bomo oblikovali skupino, ki bo različne interese glede grajskega kompleksa povezala v smiselno celoto in z dodelanim programom bomo enotno nastopali nasproti Ministrstvu za kulturo. Kompleksa ne želimo zapirati za elitni turizem, na drugi strani pa si ne želimo masovnega turizma. Potrebna bo torej velika mera občutka, da bo prostor živel tako, da bo prijeten tako za občane, kot za obiskovalce in bo hkrati nudil poslovno priložnost inovativnemu gostincu, kulturnim ustvarjalcem, lokalnim vodnikom, itd.


Obnova kulturnega doma na obstoječi lokaciji se nam v tem trenutku ne zdi smiselna (vsaj samo z lastnimi sredstvi ne). Velika investicija, za katero pa v tem trenutku ne vemo, kdo bi jo koristil, kakšen program bi bil zagotovljen. Vsekakor pa do neke trajnejše rešitve želimo zagotoviti obnovo do te mere, da bo še nekaj let uporaba doma varna.

TURIZEM IN KULTURA

MLADINSKA POLITIKA

Mladino aktivno vključiti  k sodelovanju pri odločitvah, ki se sprejemajo na občini. Preučiti ustrezne neuporabljene občinske prostore ter enega izmed njih nameniti mladim v smislu študentskega ali mladinskega kluba, kjer se bodo lahko sestajali in družili. Prostor za druženje in njihove dejavnosti potrebujejo tudi skavti in taborniki.
Nameniti večjo pozornost zmanjševanju izseljevanja mladih in mladih družin iz Loške doline – pomoč pri reševanju stanovanjskih težav, zagotavljanje zazidljivih površin za stanovanjsko gradnjo in zagotavljanje ostalih pogojev za življenje. 

Zgradili in uredili bomo športni oz. večnamenski objekt, ki je dimenzijsko in cenovno primeren za našo občino, tako za rekreativne uporabnike kot tudi klube ali posameznike, ki tekmujejo na višjem nivoju in imajo v Loški dolini že bogato tradicijo. V sodelovanju z Smučarskim klubom Loška dolina bomo nadaljevali projekt izgradnje biatlonskega centra (priprava ustreznega občinskega prostorskega načrta) ter jim nudili podporo v okviru naših zmožnosti in pristojnosti tudi v nadaljevanju projekta.  Klubom in društvom bomo zagotovili svoje prostore za delovanje. Uredili in označili pešpoti ter kolesarske steze za namen rekreacije.

ŠPORT IN REKREACIJA

CIVILNA ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Skrb za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč je ena pomembnih nalog občine. V Loški dolini smo se že srečali s pandemijo, poplavami, žledolomom, sušo, pomanjkanjem vode in drugimi nevšečnostmi. Vedno so priskočili na pomoč civilna zaščita in gasilci, ki so svoje delo odlično opravili. Za to pa potrebujejo zadostna sredstva, s katerimi vzdržujejo ustrezno opremljenost in usposobljenost. Poskrbeli bomo, da se civilni zaščiti, Gasilski zvezi Loška dolina in gasilskim društvom nameni zadostna sredstva za njihovo delovanje in razvoj, predvsem pa za varne in učinkovite intervencije.

Bodite tudi vi del te zgodbe. SKUPAJ ZMOREMO VEČ.

STATISTIČNI PODATKI

LOŠKA DOLINA

Število prebivalcev: 3.860 (SURS)
Statistična regija: Primorsko-notranjska
Število naselij: 21
Leto ustanovitve: 1994

Close
Close