O STRANKI

Naša Notranjska (NaNo) združuje v skupino posameznike, skupaj z njihovo energijo, znanjem in idejami. Izhodišča NaNo so združevati in povezovati Notranjke in Notranjce, ki imajo naboj za razvoj notranjske regije kot osnovne celice. Tako kot vrsta drugih organizacij ima tudi NaNo željo po svojem razvoju in pomembni uveljavitvi v našem okolju in kot taka soustvarjati napredek vseh nas.

UVODNA MISEL

NaNo je zasnovana v lokalnem okolju kot protiutež tradicionalnim državnim političnim skupinam. V NaNo se združujemo ljudje, ki imamo radi Našo Notranjsko in jo želimo s svojo prizadevnostjo in delovanjem v prihodnje sooblikovati. V preteklosti se je posameznika in njegove ideje mnogokrat potiskalo v ozadje in v ospredje postavljalo politično-interesne skupine, ki so oblikovale zaprte kroge odločanja, na katere ni bilo mogoče vplivati.

V NaNo se zavzemamo, da se upošteva mnenja, predloge in ideje posameznikov na vseh ravneh političnega odločanja. Poudarek dajemo povezovanju in sodelovanju vseh, ki jim notranjska pokrajina veliko pomeni. Sodelovanje na nivoju regije omogoča vrsto potencialov in sinergij na številnih področjih.

NAŠE VREDNOTE

  • Aktivno državljanstvo; pripadnost posameznika k skupnemu družbenemu in kulturnemu okolju, s čimer se krepi čut posameznika za odgovornost in solidarnost ter hkrati vključenost v družbo.
  • Znanje in inovativnost; ne poudarjamo faktografskega znanja. Znanje in veščine morajo biti temelj in orodje za ustvarjalnost in inovativnost.
  • Transparentnost; vse kar dobimo, moramo nekam tudi dati in zato je pomembno, da vsi vemo kje kaj dobimo ter kam dajemo.
  • Kulturna raznolikost; spoštujemo kulturno in versko raznolikost posameznikov.
  • Kakovost bivanja; usmerjeni smo v ohranjanje in razvoj zdravega in urejenega okolja, pri čemer je najpomembnejše zavedanje posameznika o tem, kaj lahko sam stori za izboljšanje kakovosti bivanja v okolju, v katerem živi.
  • Trajnostni razvoj; prepoznavanje in udejanjanje razvoja naše regije v trajnostno smer povečuje njeno dodano vrednost, viša kakovost življenja, podpira razvojna družbeno-gospodarska partnerstva ter spodbujajo nastanek socialno-podjetniških mrež.

TEMELJNE USMERITVE

1.

GOSPODARSTVO IN PODJETNIŠTVO

Aktivna promocija prosto razpoložljivih območij namenjenih proizvodno-poslovnim dejavnostim, s poudarkom na odpiranju novih delovnih mest, predvsem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.
Del sredstev, ki jih gospodarski subjekti in podjetniki prispevajo v občinski proračun, se mora porabiti za financiranje njihove večje prepoznavnosti na trgu, njihovemu povezovanju ter sofinanciranju novih podjetniških idej.

Vzpostaviti je treba regijski gospodarsko-podjetniški inkubator, ki bo nudil pomoč in podporo v začetnih fazah ustanavljanja podjetij, spodbujal podjetniško iniciativo ter mladim omogočal povezavo med teorijo in prakso.

Pri občinskih investicijah je treba pristopiti k večfaznemu sistemu realizacije investicij, s čimer se odpre večja možnost sodelovanja lokalnega gospodarstva na javnih razpisih.
Podpiramo projekte javno-zasebnega partnerstva, ki občini ali regiji dolgoročno zagotavljajo dodatna finančna sredstva.

Spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja.

2.

TURIZEM

Ohranjanje naše bogate naravne in kulturne dediščine in iskanje njenih razvojnih potencialov.
Povezovanje turistične ponudbe znotraj notranjske regije s pomočjo obstoječih institucij in ciljna usmerjenost v večjo prepoznavnost.

Aktivno vključevanje lokalnih društev in podjetnikov v skupno turistično ponudbo, ki temelji na vtisih, dogodivščinah in zgodbah posameznika in ne zgolj v usmerjevalno-informativnih oznakah.

Sofinanciranje športno-kulturnih dogodkov in rekvizitov, ki bogatijo turistično ponudbo in omogočajo nastajanje novih delovnih mest.

3.

KULTURA

 Zagotavljati infrastrukturo, ki pripomore h kakovostnemu razvoju lokalne kulture in spodbuja posameznikovo in skupinsko ustvarjalnost.

Priprava trajne kulturne ponudbe kot samostojne dejavnosti ter pripraviti načrt za umestitev kulturnih dejavnosti v turistične, izobraževalne in kulturne dejavnosti.

Izvajanje, spremljanje in ustrezna korekcija kratkoročne in dolgoročne vizije prioritetnih kulturnih projektov ter njihovih izvajalcev.

Vlaganje v razvoj in strategijo državno in mednarodno prepoznavnih kulturnih prireditev, festivalov, tekmovanj in srečanj za dodatno promocijo regije ter privabljanje povečanega števila gostov in obiskovalcev, kar pomeni dodatno spodbudo gospodarskim dejavnostim.

Ohranjanje in promocija lokalno specifičnih kulturnih dejavnosti ter iskanje marketinških produktov za njihovo kapitalizacijo.

4.

KMETIJSTVO

 Zagotoviti sofinanciranje lokalno in ekološko pridelane hrane za lokalne potrošnike.

Zagovarjamo povečanje pridelave zelenjave in sadja, ter s tem večjo samooskrbo na tem področju.

V vsaki občini vzpostaviti ekološke urbane vrtove, ki zagotavljajo pridelavo hrane za posameznike, ki nimajo prostorskih možnosti.

Zagovarjamo zadružništvo v pravem pomenu besede, kot potencial za oskrbo lokalnih potrošnikov z lokalno pridelano hrano in drugimi produkti lokalne proizvodnje.

5.

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

 Vzpostaviti spletno okolje, ki bo občankam in občanom omogočalo enostaven pregled nad dogajanjem v regiji ter možnost aktivnega soodločanja pri pomembnih zadevah.

Pospešiti vzpostavitev odprtega širokopasovnega omrežja v naših naseljih in vaseh.

Vzpostaviti brezplačno brezžično povezavo v vseh večjih središčih v regiji.

6.

MLADI

 Mladim zagotoviti pogoje, ki bodo omogočali, da bodo mladi v svojem okolju lahko izkoriščali in razvijali svojo ustvarjalnost, kreativnost in inovativnost.

V lokalni skupnosti z mladinskimi (in medgeneracijskimi) centri zagotoviti mladim asociativne načine druženja, spodbujati participacijo, prostovoljne aktivnosti, neformalno izobraževanje in mednarodno povezovanje.

Mlade močneje vključiti v odločanje o pomembnih zadevah v lokalnem okolju, pri njihovih zadevah pa jim omogočiti večjo avtonomnost.

7.

SOCIALNO PODJETNIŠTVO

 Spodbujati organiziranje socialnega podjetništva, ki ponuja možnost zaposljivosti ranljivih skupin na trgu dela.

Prepoznati socialno podjetništvo kot izziv za zmanjšanje brezposelnosti.

Organizirati inovativne načine za mreženje posameznikov ter vzpodbujati povezovanje posameznikov v lokalne zadruge.

8.

KOMUNALA IN PROMETNA INFRASTRUKTURA

Izdelava dolgoročne strategije razvoja komunalne in prometne infrastrukture v občinah, ki bo temeljila na strokovnih argumentih in bo imela določene prioritete pri posameznih investicijah.

Uskladiti razvoj kakovostnega življenjskega okolja z razvojem gospodarstva in podjetništva, ter upoštevanjem rasti prebivalstva na Notranjskem.

9.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Poudarek dajemo aktivnemu prostovoljskemu medgeneracijskemu srečevanju, ustvarjanju, vzajemnemu sodelovanju in izmenjavi znanj ter izkušenj med starejšimi in mladimi.

10.

IZOBRAŽEVANJE, PREDŠOLSKA VZGOJA, SOCIALA IN ZDRAVSTVO

 Zagotoviti varstvo za vse otroke v občinah.

Omogočiti drugačne načine varstva otrok (zasebni vrtci, varuhi predšolskih otrok na domu in podobno).

Urediti otroška igrišča.

Okrepiti sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje, centri starejših občanov in centri za socialno delo.
Zagotoviti dnevno varstvo za starejše občane, ki ne potrebujejo popolne celodnevne oskrbe. Urediti je treba prostore, kjer bi se starejši občani lahko dnevno zbirali, se udeleževali raznih dejavnosti ter jih tudi organizirali (medgeneracijski center).

Na področju zdravstvenega varstva predlagamo širitev dejavnosti na tista področja, ki jih v regiji potrebujemo.

11.

ŠPORT IN REKREACIJA

 Uskladiti razvoj profesionalnega športa na področju regije.

Občine morajo z novimi programi razvoja športa zagotoviti predvsem pogoje za množičnost pri športnem udejstvovanju ter k temu privabiti tudi starostne skupine, ki so zdaj manj vključene.

Zagotoviti je potrebno zadostno število zelenih oziroma športno-rekreativnih površin.

Close
Close