STATISTIČNI PODATKI

LOGATEC

Število prebivalcev: 13.752 (SURS)
Statistična regija: Primorsko-notranjska
Število naselij: 19
Leto ustanovitve: 1972

V NaNo smo združeni mladi odprti za nove ideje in polni energije, ki jo imamo namen pametno porabiti v dobro vseh nas. S svojim znanjem, izkušnjami in idejami želimo v prihodnje skupaj sooblikovati naše okolje in dvigniti kakovost bivanja. Pred štirimi leti ste nam namenili veliko zaupanje ter v občinski svet imenovali tri predstavnike, močno pa smo prisotni tudi v Krajevnih skupnostih.

Prav iz teh aktivnih let v občinskem svetu vemo kakšne so realne zmožnosti razvoja občine ter kakšne kratkoročne cilje in dolgoročno vizijo Občine Logatec lahko skupaj z vami ustvarimo. Iz poštenega odnosa do volivcev izhaja naša previdnost pri obljubah, saj želimo, da so realne in dosegljive brez neprijetnih presenečenj. Ponujamo idejni program, pri katerem nismo naravnani na »4-letni politični mandat«, ampak na jasno vizijo in dolgoročno strategijo načrtovanja razvoja naše občine.

Naše aktivnosti bodo usmerjene v večjo kakovost bivanja občank in občanov ter trajnostni razvoj našega okolja.

OBČINSKI SVETNIKI

KLEMEN TRPIN

VODJA SVETNIŠKE SKUPINE

OŽBEJ ISTENIČ

KLEMEN STOŠEVSKI

PREDSTAVNIKI V DELOVNIH TELESIH OBČINSKEGA SVETA

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA IN IMENOVANJA

KLEMEN TRPIN

ODBOR ZA UREJANJE PROSTORA, VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALO

ANTON MARN

ODBOR ZA GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI IN OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

OŽBEJ ISTENIČ

ODBOR ZA SPREMLJANJE IN URESNIČEVANJE STANOVANJSKE POLITIKE PRORAČUNSKEGA STANOVANJSKEGA SKLADA

OŽBEJ ISTENIČ

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

KLEMEN STOŠEVSKI

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

IRENA VIDIC

SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

TINA PUNTAR

KOMISIJA ZA VLOGE IN PRITOŽBE OBČANOV

KLEMEN STOŠEVSKI

PREDSTAVNIKI V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

KS HOTEDERŠČICA

Kristian Peklaj (podpredsednik)
mag. Klavdija Nagode Celarc (članica)
Jožica Rupnik (članica)
Andraž Kranjc (član)
Mojca Lukan (tajnica)

KS LAZE – JAKOVICA

Tadeja Nagode (tajnica)

KS NAKLO

Anže Zorman (član)

KS ROVTE

Blaž Žakelj (član)

KS TABOR

Anton Marn (član)

PROGRAM

GOSPODARSTVO

»Vzajemno sodelovanje z gospodarstvom je ključ razvoja.«

Del prispevkov iz naslova prispevkov NUSZ pravnih subjektov bomo namenili za promocijo lokalnih podjetij in njihovih izdelkov. Gospodarskim družbam bomo izkazali podporo in jim skušali pomagati širiti svojo dejavnost v Občini Logatec. Zametke podjetniškega inkubatorja je treba nadgraditi in povezati z gospodarskimi družbami iz Občine Logatec pa tudi s sosednjimi občinami. Sredstva za organizacijo dogodkov, ki bodo spodbujali ter izobraževali občane bomo pridobivali iz razpisov, ki jih v ta namen razpiše Evropska unija. Domače podjetnike bomo spodbujali, da svoje dejavnosti ne širijo izven občinskih meja, ampak jih skozi podjetniške dogodke ter v sodelovanju z Obrtno zbornico Logatec spodbujali, da v svoja podjetja povabijo nove sodelavce iz lokalnega okolja. Lokalne obrtnike bomo spodbujali tudi tako, da jim bomo omogočili sodelovanje pri občinskih projektih, s čimer bomo posredno zmanjševali brezposelnost.

 • Vzpostavili bomo podjetniški inkubator z usmeritvijo visokotehnoloških in trajnostnih vsebin.

»Občino Logatec moramo postaviti na zemljevid Občin v Sloveniji, v katerih občani pijejo čisto vodo in dihajo svež zrak.«

Skozi delavnice ter odprta vrata energetske svetovalnice En Svet, bomo spodbujali gospodarske družbe ter občane, da se odločijo za rabo obnovljivih virov energije. Na javne stavbe, ki imajo ustrezne pogoje, bomo postopoma postavili sisteme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

 • Javne stavbe bomo postopoma opremili s sistemi za pridobivanje energije iz obnovljivih virov.

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

TURIZEM

»Kriterij uspešnosti turizma se meri v številu turističnih produktov, usmerjenih finančnih prihodkov in številu delovnih mest.«

So-financirali bomo rekvizite in sodelovali pri razvijanju novih turističnih produktov (kolesa – kolesarjenje, pohodništvo, lovstvo – foto lov, zimski športi – tek na smučeh, jamarstvo – organizirani obiski logaških jam, ipd.). Kulturno dediščino, naravne lepote in možnosti za športne aktivnosti bomo povezali v celoviti turistični ponudbi naše občine, hkrati pa se bomo skušali povezovati s sosednjimi občinami pri skupnih trajnostno naravnanih projektih. Že vpeljane turistične poti in produkte, je treba povezati v Turistični zvezi ter vse moči usmeriti v skupne marketinške akcije.

 • Povezovali se bomo z uveljavljenimi turističnimi središči in razvijali turistične produkte.

»Kultura je del turistične ponudbe.«

Nujno je sočasno iskanje dolgoročne rešitve prostorske stiske glasbene šole, pihalnega orkestra, knjižnice in Narodnega doma vendar v finančnih okvirjih, ki jih bo prenesel občinski proračun, in usklajeno s potrebami občanov. V obnovljen tunel »pod Košem« bomo umestili aktivnosti za namen urbane kulture (delavnice, galerije), poleg tega pa je nujna tudi zasnova, načrtovanje in zagotovitev prostora za postavitev trajne muzejske zbirke. Kulturno-umetniške prireditve (Gregorjev sejem, Kmečki praznik, Kresna nedelja) moramo začeti oglaševati kot kulturne dogodke posebnega pomena za našo kulturno dediščino, da bodo kot take postale prepoznane v širši okolici.

 • Naredili bomo dolgoročen plan za reševanje prostorskih stisk za izvajalce kulturnih in umetniških dejavnosti.

KULTURA IN KULTURNA DEDIŠČA

KMETIJSTVO

»Dolgoročna vizija je uživanje kakovostne lokalno pridelane hrane.«

Spodbujali bomo lokalno pridelavo hrane (izobraževanje, sofinanciranje prodaje pridelkov) in spodbujali nakup te hrane za potrebe šol, vrtcev in drugih, ki v občini nudijo gostinske storitve. Vzpostavili bomo ekološki urbani vrt namenjen prebivalcem z željo po pridelavi lastnih pridelkov, ki bo hkrati služil v izobraževalne namene vseh zainteresiranih (od najmlajših do starostnikov). Uredili bomo tržnico s pripadajočo infrastrukturo.

 • Zgradili bomo tržnico in vzpostavili sistem urbanih vrtov.

»Samo dobro informirani ljudje lahko sprejemajo pravočasne odločitve.«

Naredili bomo aplikacijo, ki bo omogočala obveščanje občanov o vseh dogodkih v Občini Logatec in bo združevala informacije javnega značaja vseh ustanov (Zdravstveni dom Logatec, šole, vrtci, Komunalno podjetje Logatec, gasilska društva, vozni redi javnega potniškega prometa itd.). Občinsko upravo bomo opremili z najsodobnejšimi orodji in jo tudi izobrazili za uporabo le-teh. Občinsko glasilo – Logaške novice, ki so namenjene vsem občanom, bomo uporabili za širjenje predlogov kako izboljšati lokalne skupnosti. Skozi družbene medije bomo obveščali občane ter jih spodbujali h konstruktivnim debatam.

 • Naredili bomo aplikacijo »Naš Logatec« in s tem pospešili pretok informacij.

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

KOMUNALNA IN CESTNA INFRASTRUKTURA

»Nujno je dolgoročno načrtovanje.«

Predstavili bomo dolgoročni načrt izgradnje, obnove in vzdrževanja občinskih cest in določili prioritete. Pločnike in kolesarske steze po vsej občini bomo smiselno povezali v zaokrožene celote. Še naprej bomo zagotavljali prometno varnost v okolici vrtcev in šol ter v sodelovanju z Direkcijo za ceste pripravili načrt postavitve dodatnih prehodov za pešce.

v sodelovanju z urbanisti bomo pripravili strokoven dolgoročen investicijski program v katerega bomo vključili vsa področja in dejavnosti, ki vplivajo na kakovost bivanja občank in občanov. Po predvidenem načrtu bomo vzpostavili kanalizacijsko omrežje po celi občini, Komunalno podjetje Logatec pa bomo iz centra Logatca preselili na obrobje, ki je namenjeno gospodarskim družbam.

Treba je sofinancirati individualne čistilne naprave na območju razpršene gradnje. Revitalizirali bomo onesnažene vodotoke in z izgradnjo sistema zadrževanja poplavnih vod in preusmeritvijo vode v naravne ponikalnice zagotavljali poplavno varnost v Občini Logatec.

 • V urbanističnem načrtu bomo prednost dali stavbam javnega značaja.

»Vključimo socialno ranljive skupine.«

Obstoječa javna dela bomo nadomestili z uvajanjem socialnega podjetništva, predvsem na področjih urejanja okolice, ekološke predelave hrane, socialnega turizma, domačega izročila, ipd. – s skupnim ciljem ustvarjati delovna mesta za ranljive skupine ljudi.

 • Ustanovili bomo center za ponovno uporabo in omogočili pogoje za trgovino brez embalaže.

TRAJNOSTNI RAZVOJ IN SOCIALNO PODJETNIŠTVO

ŠPORT IN REKREACIJA

»Spodbujamo zdrav način preživljanja prostega časa in druženja.«

Na obstoječih športnih površinah bomo zagotovili osnovne pogoje za njihov razvoj. Sprehajalne poti bomo opremili s klopmi in koši za odpadke ter napravami za dodatno razgibavanje. Po korakih bomo uredili sodoben športni park na prostem, ki bo združeval več športnih aktivnosti in v katerem bo prostor tudi za rekreativne športnike.

V sodelovanju s Športno zvezo Logatec in drugimi aktivnimi športnimi društvi bomo pripravili plan, ki nam bo omogočal vsakoletno kandidiranje na razpisih Fundacije za šport.

 • Poskrbeli bomo za vzpostavitev in urejanje prostorov za prostočasne aktivnosti v naravi.
 • Lotili se bomo urejanja športnega parka.

»Mladi morajo biti aktivno vključeni v družbeno in politično dogajanje.«

V Logatcu bomo vzpostavili center za mlade, kjer se bodo lahko izobraževali in razvijali svoje talente v varnem okolju namenjenem prav njim. Spodbujali bomo delovanje mladinskih društev in društev, ki se ukvarjajo z mladimi.

Spremenili bomo delovanje občinskega stanovanjskega sklada s poudarkom na oddajanju neprofitnih stanovanj mladim družinam.

V središču Logatca bomo vzpostavili center, v katerem bodo mladi lahko razvijali podjetniške, turistične ali socialne produkte.

MLADINSKA POLITIKA

KADROVSKA POLITIKA

»Pripadnost kraju od posameznika zahteva nekaj angažiranosti.«

Občino Logatec dojemamo kot lokalno samoupravo, zato pri zaposlovanju dajemo prednost ljudem iz naše okolice.

»Pomembno je, da vsi vemo, kje kaj dobimo in kam damo.«

Za nas sta najpomembnejša transparentnost in racionalna poraba denarnih sredstev. »Slovenska razvojna strategija 2030« služi kot temelj in velika motivacija za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev za realizacijo večine prej navedenih načrtov. Na področjih, kjer se v občini ustvarjajo dodatni prihodki, podpiramo javno-zasebna partnerstva.

 • Aktivno bomo iskali sredstva za reševanje prostorske stiske šol in vrtcev.

FINANCIRANJE

JAVNI POTNIŠKI PROMET

»S trajnostnim urbanim razvojem občane usmerjamo v trajnostno mobilnost.«

Preučili bomo smotrnost Logaškega avtobusnega prevoza, dobro obiskane povezave ohranili in jih nadomestili z avtobusi/kombiji z vozili z ustreznim številom sedežev. Občane, ki želijo svoj prosti čas v tretjem življenjskem obdobju nameniti pomoči soobčanu, bomo spodbudili naj se včlanijo v mrežo Prostofer (avtomobilski prevozi po dogovoru).

V okolici postaj bomo uredili parkirišča za kolesa. Na Kalcah ter ob avtocestnemu priključku bomo uredili parkirišče, ki bo spodbujalo sopotništvo, obenem pa bodo parkirna mesta namenjena tudi za potrebe kamper stop točk.

 • Pristopili bomo k projektu Prostofer.
 • Ob avtobusnih postajališčih bomo zgradili pokrita parkirišča za kolesa.

»Izboljšajmo življenjski standard občanom.«

Z odprto komunikacijo ter realnimi obljubami bomo s predstavniki Krajevnih skupnostih določili najpomembnejše kratkoročne projekte in jih tudi izpeljali. Krajevne skupnosti razumemo kot organ, ki služi kot povezava med občani in odločevalci na občini, in kot tak funkcionarjem omogoča, da prisluhnejo vsem občanom pri njihovih željah in zahtevah.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

»Zagotovimo varno okolje.«

Še naprej bomo razvijali Civilno zaščito ter občane vabili k aktivnemu sodelovanju. Z Gasilsko zvezo bomo vzpostavili pošteno sodelovanje ter pripravili dolgoročni plan investiranja v gasilsko opremo ter nepremičnine. Racionalizirati je treba porabo sredstev za gasilska vozila in finančna sredstva usmeriti tudi v izobraževanja, druženja in nepremičnine. Občanom moramo preko centralnega sistema obveščanja zagotoviti prejem vseh aktualnih informacij.

 • Naredili bomo smotrn dolgoročen plan investicij v zaščito in reševanje.

 

Close
Close