STATISTIČNI PODATKI

LOŠKA DOLINA

Število prebivalcev: 3.860 (SURS)
Statistična regija: Primorsko-notranjska
Število naselij: 21
Leto ustanovitve: 1994

Smo ekipa politično neopredeljenih ljudi, ki jim ni vseeno za Loško dolino. Na prvo mesto postavljamo dobrobit občine, občanov in vseh ostalih, ki želijo pozitivno doprinesti k aktivnemu razvoju naše regije.

Sodelovanje in ustrezno komuniciranje občine z občani pri projektih je ključnega pomena, tako pri projektih javnega značaja, kot tudi pri vseh ostalih. Naš namen je, da bi naredili Loško dolino še boljšo za življenje in delo ter privlačnejšo za ljudi, ki prihajajo k nam na obisk.

Za to pa so potrebne spremembe, saj z njimi prihajajo tudi priložnosti za napredek.

BOŠTJAN FUNDA

Sem Boštjan Funda, star sem 43 let. V 20 letih zakona z ženo Eriko sta se nama rodila Kevin, ki ima 17 let, in Nikita, ki jih je dopolnila 12. Vse svoje življenje živim v Iga vasi.

Osnovno šolo sem obiskoval v Iga vasi in kasneje v Starem trgu. Srednjo šolo sem dokončal v Ljubljani na centru strokovnih šol in se izšolal za avtomehanika. Kasneje sem se zaposlil v Kovinoplastiki Lož kot delavec v PE INOX in nato še v podružnici ROTO kot vodja skladišča. Leta 2008 sem nastopil delo v GG Postojna kot voznik tovornega vozila, od leta 2012 pa vozim kamion z dvigalom za podjetje LESTRANS.

Vrsto let opravljam delo prostovoljnega gasilca v PGD IGA VAS. Sem navdušen amaterski nogometaš v mali nogometni ligi Loške doline že 25 let. Zadnjih 8 let opravljam funkcijo vaškega predsednika in prav zaradi te vloge sem se odločil, da kandidiram na lokalnih volitvah za župana. Najbolj sem pogrešal komunikacijo na relaciji občina-občani. Zaradi te izkušnje sem se zavedel, koliko stvari je potrebno spremeniti za boljše in kvalitetnejše življenje v naši občini. Verjamem, da je napredek v veliko primerih na sekundarni ravni ali pa ga sploh ni. Zato je čas, da stopimo skupaj vsi, ne glede na politična prepričanja, in izboljšamo življenje za nas in naše zanamce.

KANDIDATNA LISTA

MATJAŽ ANTONČIČ

NATAŠA MELE

PRIMOŽ KNAUS

ROMANA ZAKRAJŠEK

VOJKO MLAKAR

MATEJA PEČEK

PROGRAM

GOSPODARSTVO IN PODJETNIŠVO

 Ambicioznim ljudem, ki začenjajo ali želijo začeti samostojno pot v podjetništvu, turizmu ali izobraževanju, bomo nudili pomoč in podporo v začetnih fazah ustanavljanja podjetij ter pri premagovanju drugih morebitnih birokratskih ovir.

Prisluhnili bomo obstoječim podjetnikom in zagotovili podporo pri doseganju optimalnih pogojev za njihov nadaljnji razvoj, bogatenje znanja, ter ustvarjanje dodane vrednosti.

Spodbujali bomo podjetniško iniciativo in mladim omogočili povezavo med teorijo in prakso.
Nudili bomo podporo pri pridobivanju evropskih sredstev za dodatno pomoč in vzpodbudo mikro gospodarstva.

Razvijali bomo podjetniško medsebojno sodelovanje in iskanje sinergij. Poiskali bomo razpoložljiva območja za proizvodno-poslovne dejavnosti.

Znova bomo preučili vse možnosti, da v Loško dolino privabimo večjega trgovca, ter s tem zagotovimo konkurenčne pogoje za nakupe naših gospodinjstev, saj se je sedaj za to potrebno voziti vse do Cerknice.

Preučili bomo možnosti, kako čim prej in na najboljši možen način zmanjšati stroške občanov na področju komunale (voda, smeti, kanalizacija) po zgledu Občine Bloke.

Nemudoma bomo pristopili k sanaciji vodovodnega omrežja (poizkusili preusmeriti načrtovana sredstva/kredit iz drugih preobširno zastavljenih projektov).

Čim prej bomo obvestili vse občane oz. vasi, ki še nimajo kanalizacije, kdaj in če sploh jo bodo dobile, ter kako zagotoviti enake stroške odvoza/upravljanja fekalne vode tistim, kjer kanalizacije ne bo.

Poizkusili bomo poenotiti ceno priključka na komunalno omrežje vsem hišam, ne glede na oddaljenost od glavnega voda, ali pa vsaj zmanjšati stroške na minimum.

Učinkoviteje bomo spremljali in nadzirali investicije za večjo transparentnost in si prizadevali za večjo usklajenost vseh vključenih v projekte.

Pripravili bomo dolgoročni celostni prostorski načrt širšega območja Starega trga.

KOMUNALA IN INFRASTRUKTURA

SOCIALA IN ZDRAVSTVO

Prizadevali si bomo zgraditi načrtovani dom za upokojence na lokaciji, ki bo sprejemljiva za prebivalce v domu in okoli njega, če je lokacijo še mogoče spremeniti. Upoštevali bomo bližino inštitucij in objektov, ki bi jih stanovalci doma potrebovali in si jih želeli.

Po najboljših zmogljivostih bomo zagotavljali čim boljšo opremljenost ZD Stari trg, tako z sodobno opremo kot strokovnim osebjem.

V medgeneracijskem centru bomo vzpostavili službo, ki bo v pomoč predvsem starejšim ljudem, ki potrebujejo prevoz v trgovino, lekarno, k zdravniku ali enostavno želijo dopoldan preživeti v družbi vrstnikov v medgeneracijskem centru, a si sami tega ne morejo zagotoviti.

 Spodbudili bomo občane k čim večji samooskrbi ter poizkusili pripeljati določene kmetijske pridelke domačinov v šolo, vrtec in podjetja. Podprli bomo tudi mlade, ki si prizadevajo najti svoje delo v kmetijstvu.

Začeli bomo projekt uporabe obnovljivih virov- predvsem je tu mišljena uporaba biomase, saj smo v srcu Snežniških gozdov, hkrati pa tudi preučili smiselnost daljinskega ogrevanja občinskih stavb (šola in bodoča športna dvorana, zdravstveni dom, občina, bodoči dom za ostarele itd.) po zgledu dobre prakse iz Občine Loški potok.

KMETIJSTVO IN OKOLJE

TURIZEM IN KULTURA

Grad Snežnik je vodilna turistična točka v Loški dolini, na katero se lahko veže tudi vsa ostala turistična ponudba. Prizadevali si bomo za njegovo oživitev in večje vključevanje domačinov ter usmerili prizadevanja v to, da bi občina s kompleksom Grad Snežnik enakovredno soupravljala. Izkoristili bomo izjemen potencial grajskega ambienta za različne kulturne dogodke ter vzpostavili gostinsko ponudbo in prenočišča.

Turistom nameravamo ponuditi športni, kulturni, kulinarični in izobraževalni turizem, saj bomo le tako stopili ob bok razvitim turističnim krajem v Sloveniji.

V sodelovanju s sosednjimi občinami bomo vzpostaviti kolesarske poti po prelepih gozdovih, v katerih je skrito veliko zanimivosti.

Foto-lovu in ribolovu bomo dati vrednost, ki jo že imata drugod po svetu, seveda v soglasju z ribiškimi in lovskimi družinami.

Vzpodbujali bomo razvoj lokalne turistične in kulturne ponudbe.

 Začeli bomo pogovore za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva na področju varstva predšolskih otrok in poizkušali s tem podaljšati bivanje otrok, katerih starši se pozno vračajo iz službe.

Potrebno je znižati strošek vrtca, ki ga morajo plačati starši, zlasti za prvo starostno obdobje.

Prav tako bomo preverili, ali je možno sofinanciranje dejavnosti in programov v OŠ, ter s tem znižati stroške, ki jih morajo zdaj plačevati starši.

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

MLADINSKA POLITIKA

  •  Mladino želimo aktivno vključiti k sodelovanju pri odločitvah, ki se sprejemajo na Občini. Enega izmed ustreznih neuporabljenih občinskih prostorov bomo nameniti mladim v smislu študentskega ali mladinskega kluba, kjer se bodo lahko sestajali in družili.

  • Prostor za druženje in njihove dejavnosti potrebujejo tudi skavti in taborniki.

  • Namenili bomo večjo pozornost zmanjševanju izseljevanja mladih in mladih družin iz Loške doline z ustrezno pomočjo pri reševanju stanovanjskih težav, zagotavljanju zazidljivih površin za stanovanjsko gradnjo in ostalih pogojev za življenje.

Racionalizirali bomo izgradnjo športne dvorane, ki bo namenjena športni rekreaciji, kulturi in klubom, ki imajo v Loški dolini dolgoletno in bogato tradicijo.

Več sredstev bomo namenili klubom, ki delujejo na profesionalni ravni in s svojimi rezultati postavljajo Loško dolino na svetovni zemljevid.

Pridobili bomo evropska sredstva za izgradnjo tekaško/strelskega centra za potrebe biatlona, lokostrelcev, lovcev in športnih strelcev.

Uredili in označili bomo pešpoti in kolesarske steze za namen rekreacije.

ŠPORT IN REKREACIJA

CIVILNA ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Aktivno bomo sodelovali z vsemi tremi prostovoljnimi gasilskimi društvi v naši občini pri zagotavljanju sredstev za izobraževanja, razna tekmovanja, nakup opreme oz. modernizacije obstoječe in za izgradnjo nove ali dograditev obstoječe infrastrukture.

Pregledali in izpopolnili bomo sistem, preko katerega občani dostopajo do pregleda dela nad občinsko upravo in organi občine. Izdelali bomo aplikacijo “Občan svetuje in opominja”.

 

INFORMACIJSKA DRUŽBA

Close
Close